รสนา ยื่นผู้ตรวจการฯเพิ่ม ปมร่างพรบ.ปิโตรเลียม

รสนา ยื่นผู้ตรวจการฯเพิ่ม ปมร่างพรบ.ปิโตรเลียม
น.ส. รสนา โตสิตระกูล เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน (เพิ่มเติม) เพื่อขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 อาจขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  โดยมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องแทน

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line