ทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อมนนทบุรี เปิดอบรมการวิทยากรขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อมนนทบุรี เปิดอบรมการวิทยากรขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
วันที่ (13 กรกฎาคม 2560) ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม1 ชั้น4 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในการเป็นวิทยากรสำหรับขยายผลการเผยแพร่ความรู้จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้แก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้มีความรู้ในการกำจัดและบำบัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ และจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนร่วมสนับสนุนตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
อาทิ การลดปริมาณและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ สนับสนุนให้ชุมชนและสถานประกอบการมีการคัดแยกขยะตามแนวทาง 3Rs คือ Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนให้การเผยแพร่ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้แก่ประชาชนและเยาวชนเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายนนทบุรี 4.0 ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line