5 พันธมิตร มอบรางวัลผู้ชนะประกวด นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด

ศูนย์ประสานโครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สวทช. สวทน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ และองค์การยูนิโด จัดพิธีมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการ GCIP THAILAND 2016 หรือโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดโอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs แก่ทีม SMEs และสตาร์ทอัพที่ชนะการประกวดการคิดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทย จำนวน 4 ทีม

Comments

Share Tweet Line