ฝึกทักษะทางสังคม จิตอาสา มทร.ธัญบุรี สร้างกิจกรรมเพื่อเด็ก

ฝึกทักษะทางสังคม จิตอาสา มทร.ธัญบุรี สร้างกิจกรรมเพื่อเด็ก

คณะศิลปศาสตร์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาทักษะทางสังคม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 47 คน ทำกิจกรรมจิตอาสา “โครงการจิตอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา ในชุมชนเคหะคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกสาธารณะที่ดีต่อสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี อภิวัฒนศร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เปิดเผยว่า นโยบายหลักของทางมหาวิทยาลัย การที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จริง ได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชน สร้างทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษา การทำจิตอาสา เป็นองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้การลงมือปฏิบัติจริง สำหรับ “โครงการจิตอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา ในชุมชนเคหะคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ เสริมสร้างสุขภาพจิตให้กับเด็ก ให้สนุกสนานรักในการมาโรงเรียน ส่วนตัวของนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากตัวเด็ก ลักษณะของเด็ก การปรับให้เข้ากับเด็ก เรียนรู้การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อเด็ก เกิดเป็นทักษะทางสังคม โดยวิชาทักษะทางสังคมเป็นวิชาบูรณาการ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ การใช้ชีวิตในสังคม และการสร้างสรรค์สังคม

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน บูชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาทักษะทางสังคม เล่าว่า ในการจัดการเรียนสอนและการจัดทำโครงการ เพื่อเสริมพัฒนาการต่างๆ ที่สามารถทำให้เด็กกล้าแสดงออก การมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม ส่งผลให้เด็กๆ เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีในสังคม และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานเป็นทีม และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างทักษะการใช้ชีวิตในสังคม นอกจากสังคมในมหาวิทยาลัย

นางอุบล รังสิมันตุชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิริเสนา ในชุมชนเคหะคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เล่าว่า โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 มีคุณครูทั้งหมด 4 คน โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเคหะคลองหก ส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของชุมชนเคหะคลองหก ในการลงจิตอาสาทำกิจกรรมของนักศึกษาในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีนักศึกษาได้ลงมือทำ เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหา เป็นสิ่งที่ดี โดยตัวของตัวกิจกรรมสนุกเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ ความรู้ที่นักศึกษาได้รับในวันนี้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้
 
 
 

“เบนซ์” นางสาวพันธ์ทวี เชาว์ไวย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า ก่อนที่จะลงพื้นที่ ได้มีการสำรวจหาข้อมูล ซึ่งจากการสำรวจในชุมชนเคหะคลองหก จึงได้นำข้อมูลไปปรึกษาหารือ และมีข้อสรุปในการทำจิตอาสาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมอาสากิจกรรมแรกที่ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ จึงได้ประชุมและวางแผนการทำกิจกรรมและนำกิจกรรมไปปรึกษากับคุณครูที่โรงเรียนได้ข้อสรุป เป็นทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมมาเล่นกันเถอะ กิจกรรมถังขยะมหาสนุก กิจกรรมสวนสัตว์มหาสนุก กิจกรรมสีสันหรรษา และกิจกรรมแสดงละคร โดยแต่ละกิจกรรมจะเสริมทักษะให้กับน้องๆ
 

“แมน” นายฤกษชัยรัตน์ พึ่งศรี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับเด็กๆ วันนี้ เข้าใจในตัวเด็กมากขึ้น วิธีการปรับตัว การพูดจากับเด็ก กล้าที่จะแสดงออก ต้องมีความมั่นใจที่จะกล้าพูดกับเด็ก ควบคุมอารมณ์ ฝึกการมีมนุษยสัมพันธ์ โดยความรู้ที่ได้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ถ้ามีโอกาสอยากจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้กับเด็กๆ อีก
 
 
 

ทักษะทางสังคมถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตในสังคม ดังนั้นการฝึกการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าที่บัณฑิตต้องมี การปลูกฝังผ่านโครงการและกิจกรรมเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนเช่นเดียวกับ โครงการจิตอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา ในชุมชนเคหะคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line