ศาลฎีกา เลือกผู้พิพากษา นั่ง กกต.

ศาลฎีกา เลือกผู้พิพากษา นั่ง กกต.
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ถ.แจ้งวัฒนะ วันที่ 17 พ.ย.60 เวลา 09.30 น.นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ได้เรียกประชุมใหญ่ศาลฎีกา ผู้พิพากษา 176 คน เพื่อประชุมลงมติเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น “กรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ” จำนวน 2 คน

ขณะที่ผลการลงมติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบศาลฎีกาว่าด้วยการคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 บัญญัติไว้นั้น ปรากฏว่า นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวที่ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเห็นสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น กกต. ทั้งนี้สำหรับนายฉัตรไชยนั้น อดีตก็เคยดำรงตำแหน่งบริหารสำคัญด้วยอย่าง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1

แต่เนื่องจากการลงมติเลือกนั้น ยังขาดผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. อีก 1 คนตามสัดส่วนที่ให้ที่ประชุมศาลฎีกาเลือกขึ้นมา 2 คน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรายอื่นยังไม่ผ่านเกณฑ์ของที่ประชุม ดังนั้นจึงจะต้องเริ่มกระบวนการเปิดรับสมัครผู้ที่เข้าร่วมเสนอชื่อเป็น กกต.อีกครั้ง พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ หลังจากนั้นจึงจะกำหนดนัดประชุมใหญ่ศาลฎีกา เพื่อลงมติเลือกผู้สมัครใหม่ จากจำนวนที่ยังขาดอีก 1 คน

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line