ราชมงคลพระนคร ชวนร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา

 ราชมงคลพระนคร ชวนร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา

นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   พระนคร เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ใช้ความสามารถแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 8  ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 5 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เนื้อหาภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดกระแสคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงโทษ/พิษภัยของยาเสพติด และให้ข้อคิดข้อเตือนใจไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการนำเสนอต้องไม่มีภาพและเนื้อหาของยาเสพติดในภาพยนตร์สั้น ผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวัลใดๆมาก่อน ผลงานชนะเลิศจะได้รับถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เงินรางวัล 10000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   เงินรางวัล 5000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลยอดนิยม เงินรางวัลละ 3000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ผู้สนใจ
 

สำหรับน้องๆ เยาวชนที่สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ธันวาคม 2560  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่       งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)   โทร 02-665-3777 ต่อ 6870-1 หรือดูรายละเอียดที่ http://mct.rmutp.ac.th/tobeno1                                        
 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line