ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาวิชาการแนวโน้ม คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ Startup

ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาวิชาการแนวโน้ม คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ Startup

 รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น็็  ประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้ม คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ Startup”  ซึ่งจัดโดยนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รุ่น 11  เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพในทางสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงาน และองค์ความรู้เพื่อประกอบธุรกิจ startup สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นต้นแบบแห่งการผลิตมหาบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณทิวากร  ไพเราะ  เจ้าของธุรกิจห้องเสื้อแบรนด์ TUMTADPHA  และคุณสุรกิจ เข็มแก้ว Executive Chef ร้านอาหาร Cielo เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย เรื่อง เริ่มต้นธุรกิจอาหารสู่ธุรกิจ “startup”  โดยมีนักศึกษา บุคลากรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช)
 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line