เยาวชนไทย ทำดีมอบรางวัลที่ได้รับเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนของมูลนิธิ EDF

เยาวชนไทย ทำดีมอบรางวัลที่ได้รับเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนของมูลนิธิ EDF

นายวีระยุทธ กันติเอื้อ (กลาง) เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) ถ่ายภาพร่วมกับทีม First N’ Friend หนึ่งในทีมที่ชนะการประกวดโครงการดีกันนะ ปีที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมอบเงินรางวัลให้กับมูลนิธิเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สำหรับโครงการดีกันนะ เป็นการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ของนิสิตจัดโดยสำนักงานบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อนำวิดีโอที่ชนะการประกวดเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยวิดีโอมีเนื้อหาเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความภูมิใจในการทำความดี สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคมต่อไป
 
ทั้งนี้มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ในโรงเรียน 55 จังหวัด อย่างใกล้ชิด หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษา หรือร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org โทรศัพท์ 02 579 9209-11 หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line