สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.5แต่งกายย้อนยุคจัดงาน 116 ปี สถาปนาเมืองธัญญบูรี

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.5แต่งกายย้อนยุคจัดงาน 116 ปี สถาปนาเมืองธัญญบูรี

วันที่ 13 มี.ค.61 ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลาว่าการเมืองธัญญบูรี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดงาน “ ร.ศ. 121 สู่ปัจจุบัน 116 ปี สถาปนาเมืองธัญญบูรี” โดยมี นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองธัญบุรี นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ข้าราชการ และประชาชนอำเภอธัญบุรีเข้าร่วมพิธีโดยแต่งกายย้อนยุคสมัย ร.5

อำเภอธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ขุดคลองบริเวณทุ่งหลวงรังสิตจากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจรดแม่น้ำนครนายกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อคลองนี้ คลองรังสิต (รังสฤษฏ์) ประยูรศักดิ์ รัชกาลที่ 5 จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะทุ่งรังสิตขึ้นเป็นเมืองใหม่ ชื่อ “ธัญญบูรี” มีความหมายว่า เมืองข้าว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเปิดเมืองธัญบุรีด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2445 จากวันนั้นถึงปัจจุบัน เป็นเวลารวม 116 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
 
 
และตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี ในเรื่อง “ปทุมธานี” เมืองตลาดของประเทศไทย (Pathumthai Market 4.0) และส่งเสริม สนับสนุนอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชาวเมืองธัญบุรีที่ทรงคุณค่าและมีประวัติความเป็นมาอย่างช้านาน
 

Comments

Share Tweet Line