SPU 5.0! ม.ศรีปทุม เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL)

SPU 5.0! ม.ศรีปทุม เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้า SPU 5.0 ขับเคลี่อนการจัดการเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน แบบ WIL เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตคุณภาพศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษา Thailand 4.0

สำนักงานวิชาการ กลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน(WIL) เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21” จำนวน 3 วัน เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL (Work Integrated Learning)  คือ การผสมกลมกลืนกันระหว่างประสบการณ์ทำงานทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนในห้องเรียน อาจอยู่ในรูปของการศึกษาวิจัยการฝึกงาน สหกิจศึกษาการทำงานเพื่อสังคม การทำงานในสถานประกอบการ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ยกระดับคุณภาพบัณฑิตศตวรรษที่21 ตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษา Thailand 4.0 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line