มทร.พระนคร จัดกิจกรรมพี่สอนน้องสอนใช้โปรแกรมคาฮูด พัฒนาการสอน

มทร.พระนคร จัดกิจกรรมพี่สอนน้องสอนใช้โปรแกรมคาฮูด พัฒนาการสอน

        ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา ด้านการใช้โปรแกรมคาฮูด (Kahoot))  สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า                            คณะบริหารธุรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมุ่งสนับสนุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพพร้อมก้าวสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เข้มแข็ง จึงจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา ให้กับอาจารย์และนักเรียน ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการก้าวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการใช้โปรแกรมคาฮูด (Kahoot)  โดยมีนายสุริยา มนตรีภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องให้การต้อนรับ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ด้าน อาจารย์กรรณิการ์ จะกอ หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนครกล่าวว่า ได้นำทีมคณาจารย์ประกอบด้วย ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ  อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และคณะผู้ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ให้ความรู้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา ด้านการใช้โปรแกรมคาฮูด (Kahoot) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์และนักเรียนในการเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการสอน และสามารถสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์กับนักเรียน เนื่องจากโปรแกรมมีลักษณะคล้ายกับเกมจึงทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานกับเนื้อหาที่เรียน อีกทั้งนักเรียนยังสามารถประเมินตนเองว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนมากน้อยเพียงใดอีกด้วย  ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้คาดหวังว่าจะทำให้อาจารย์สามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้เรียน และยังสามารถวัดผลและประเมินผลการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพราะบทบาทของอาจารย์ในยุคดิจิทัลจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่อเพื่อการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

Comments

Share Tweet Line