สคช. ผนึก สอศ. เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพเทียบชั้นสากล

สคช. ผนึก สอศ. เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพเทียบชั้นสากล

 

สคช.จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21” ชี้อนาคตการศึกษาไทยต้องเร่งยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเทียบชั้นสากล รับการเติบโตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สอศ. แนะต้องมีกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ เรียนทั้งในและนอกสถานที่ โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาเข้าสู่หลักสูตรพรีเมี่ยม  เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสคช. คาดจะจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพแล้วเสร็จจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด 72 สาขาวิชาชีพ  700 อาชีพ ในปี 2564 ขณะที่ปัจจุบัน  สคช.ได้จัดทำคุณวุฒิวิชาชีพไปแล้ว 49 สาขาวิชาชีพ 493 อาชีพ

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. เปิดเผยว่า  สคช.ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์หลักของในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกเหนือจากการพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแข่งขันในระดับเวทีสากล โดยเฉพาะการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  สคช.ได้มุ่งเน้นการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในก้าวสู่ไทยแลนด์  4.0 โดยมีแผนการพัฒนาวิชาชีพจำนวน  310,000 คน  รวมถึงได้จัดทำมาตรฐานอาชีพครอบคลุมไปใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ทั้ง 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ First S-curveและ 5 อุตสาหกรรมอนาคตNew S-curve  ซึ่งที่ผ่านมา สคช.ได้มีการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพไปแล้ว 49 สาขาวิชาชีพ 493 อาชีพ จากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด 72 สาขาวิชาชีพ  700 อาชีพ ซึ่งคาดว่าในปี 2564 จะดำเนินการแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ทาง สคช . ได้ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011 และมาตรฐานอาชีพซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำงานในต่างประเทศได้

ด้านดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   หรือ สอศ. กล่าวว่า การก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ เป็นเรื่องของผลิตคนให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณสมบัติวิชาชีพของผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันยังมีช่องว่างระหว่างการศึกษากับความต้องการของผู้ประกอบการ ที่กำลังคนที่จบการศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ดังนั้น สอศ. มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

“เป้าหมายของการพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับบุคลากรในระดับอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะความรู้ในด้านทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ตลอดจนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอาชีวศึกษา สมรรถนะในแต่ละระดับมีสมรรถนะสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งระดับชาติและสากล  รวมถึงผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จึงต้องมีการต่อยอดสร้างความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดมาตรฐานอาชีพ วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพของภาคผู้ประกอบการ มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อต่อยอดหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศโดยมีการแลกเปลี่ยนทั้งครู นักศึกษาเพื่อเรียนและฝึกทักษะ รวมถึงส่งนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพัฒนาต่อยอดหลักสูตรที่ตอบสนอง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ตามที่ สคช.ได้ดำเนินการจัดทำอยู่ในปัจจุบันและนำไปใช้ในการขับเคลื่อนทั้งครูและนักเรียน นักศึกษาของอาชีวศึกษาต่อไปในอนาคต”ดร.ประชาคมกล่าว

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line