ราชมงคลพระนคร ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหานักศึกษา

ราชมงคลพระนคร  ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหานักศึกษา

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา การบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว เพื่อเปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่มีประเด็นปรึกษา และประสบปัญหาส่วนตัว ทั้งในด้านอารมณ์ สังคม หรือปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบกับการเรียนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างไม่มีความสุข โดยมอบให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ให้คำปรึกษาและดำเนินการ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความ รับผิดชอบต่อตนเอง สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความเข้าใจผู้อื่นและปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข

ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าว ให้บริการนักศึกษา ดังนี้ 1.บริการให้คำปรึกษาและคำแนะแนว สำหรับนักศึกษาที่รู้สึกคับข้องใจ ประสบปัญหาด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ บุคลิกภาพ การปรับตัว หรือปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบกับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  2.จัดอบรมพัฒนาทักษะและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษา เช่น การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ การเตรียมตัวสมัครงาน และการอบรมอาชีพอิสระ เป็นต้น  3.บริการด้านการทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาและแปลผล เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต สำรวจสภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข  4. Relaxation Room เป็นห้องเพื่อการผ่อนคลายด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การอ่านหนังสือเพื่อการผ่อนคลาย การเล่นดนตรี การฟังดนตรีบำบัด (Music therapy) ปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุล มีมุมมองในเชิงบวก ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล (Anxiety/ Stress Management) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ความจำ เสริมสร้างสมาธิ พัฒนาทักษะสังคม

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการได้  ณ ห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการบริการให้คำปรึกษา (Relaxation Room) กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.  ทั้งนี้นักศึกษาสามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์เพียงสแกน QR Code  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์   02-665-3777 ต่อ 6964 หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า  Line ID : yutthapoom.s5335

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line