อธิการบดี ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้สู่บัณฑิตพันธุ์ใหม่!

อธิการบดี ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้สู่บัณฑิตพันธุ์ใหม่!

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 1st Inspiration talk โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ม.ศรีปทุม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม(แถวยืนที่2จากซ้าย) จัดการบรรยายสุดพิเศษ “1st Inspiration talk” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นหญิงแกร่งแห่งวงการการศึกษาไทย และมีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษามากว่า 30 ปี ได้สละเวลามาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิด โดยในตอนหนึ่งของการบรรยาย ท่านได้ให้แง่คิดแก่ ลูกๆบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม SPU ว่า “จงเติม DOT ในตัวเองให้หลากหลาย วันนึงจะได้นำมาใช้ อย่าจำกัดตัวเอง”

ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายพิเศษ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าหลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นผู้แทนนักศึกษาคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มอบพวงมาลัยให้แก่ ท่านอธิการบดี SPU เพื่อแสดงความขอบคุณ ณ ห้องเรียน ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) โดยกระบวนการเรียนรู้ในวันแรกนักศึกษาได้รับโจทย์ในการดำเนินการด้วยตัวเองและสรุปสิ่งที่ได้รับร่วมกันโดยมีโค้ชช่วยเชื่อมโยงสู่รายวิชาด้วย

 

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ปฏิรูปการศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ โดยเปิดคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตามที่ตนชอบและถนัด ตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงให้กับอุตสาหกรรม ตามนโยบาย Thailand 4.0

ผศ.ดร.วิรัช กล่าวต่อว่า คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม SPU ถือเป็นการพลิกโฉมหน้าสู่การศึกษายุคใหม่ ที่ไม่ใช่การนั่งเรียน และจดบันทึกตามอาจารย์สอนในห้องเรียนตามวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียน มาเป็นการบูรณาการในการเรียน โดยนักศึกษาสามารถกำหนดรายวิชาที่ตัวเองต้องการศึกษาด้วยตนเอง มีอาจารย์ทำหน้าที่เป็นเพียงพี่เลี้ยง (coach) คอยชี้แนะเท่านั้น และการเรียนการสอนมุ่งให้นักศึกษาเกิดทักษะ 4 ประการคือ ความคิดสร้างสรรค์ (Idea) การสื่อสาร (Communication) การบริหารจัดการ (Management) และ เทคโนโลยี (Technology) ซึ่งเป็นแนวโน้มการศึกษาดังกล่าวได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจะได้วุฒิบัตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือศิลปศาสตรบัณฑิต ขึ้นอยู่กับวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนว่า วิชาศาสตร์ใดมากกว่ากัน

"นักศึกษาทุกคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นไม่ควรนั่งเรียน ฟังอาจารย์เลคเชอร์แบบเดิมๆ เหมือนกัน ทั้งชั้นเรียน ในขณะที่ผู้ประกอบการ ปัจจุบันไม่ได้สนใจเรื่องปริญญาบัตร แต่สนใจว่านักศึกษามีทักษะใดบ้างที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน ดังนั้นนักศึกษาจึงควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ เรียนในสิ่งที่คิดว่าใช่สำหรับตนเอง" ผศ.ดร.วิรัช รองอธิการบดี กล่าว

#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม #บัณฑิตพันธุ์ใหม่ #SitiSpu

Comments

Share Tweet Line