มทร.พระนคร เฟ้นหาเยาวชนคิดดี ทำดี...เพื่อสังคมไทยยุค 4.0 ปี 3 ชิงถ้วยนายกฯ

มทร.พระนคร เฟ้นหาเยาวชนคิดดี ทำดี...เพื่อสังคมไทยยุค 4.0 ปี 3 ชิงถ้วยนายกฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า เยาวชนถือเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  มหาวิทยาลัยจึงจัด “กิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการตอกย้ำให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาประเทศ หรืออุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ดังนั้นเพื่อผลักดันส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมได้แสดงออก จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดในการทำกิจกรรม 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านจิตสาธารณะ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งผลงานเข้าคัดเลือกรางวัล “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2561

รศ.สุภัทรา กล่าวว่า สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานจาก Portfolio ในรอบแรก ต้องเข้าร่วมการนำเสนอผลงานและสัมภาษณ์ในการคัดเลือกรอบสอง ในวันที่ 7 มกราคม 2562 พร้อมลุ้นชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี และเงินรางวัลมากกว่า 50,000 บาท และสิทธิเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการมอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนให้เยาวชนทำความดีมากยิ่งขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ทำดีต่อไปอย่างเข้มแข็ง พร้อมเป็นพลังสร้างสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ธันวาคม 2561  ที่ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rmutp.ac.th หรือ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6933 , 061-419-8189

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line