กรมอนามัยจับมือผู้ว่า 5จว. ลงนาม MOU ต้นแบบขับเคลื่อนพ.ร.บ.ป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ

กรมอนามัยจับมือผู้ว่า 5จว. ลงนาม MOU ต้นแบบขับเคลื่อนพ.ร.บ.ป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิชาการและเขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 : Smart Teen to Smart People  เขตสุขภาพที่ 10 และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “ความร่วมมือขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ลดปัญหาท้องไม่พร้อม และท้องซ้ำในวัยรุ่น


เมื่อเร็วๆนี้ที่โรงแรมสุนีย์   แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานีแพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากรอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรวัยรุ่น โดยข้อมูลของประเทศไทยจากการสำรวจโดย world bank ปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีอัตราการคลอดในวัยรุ่นเท่ากับ 44.6    ต่อประชากร 1,000คน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 6 ของอาเซียน และในส่วนของเขตสุขภาพที่ 10 พบปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นค่อนข้างสูง เกือบร้อยละ 15  ซึ่งเกินค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 10

“การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 : Smart Teen to Smart People  เขตสุขภาพที่ 10” ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง ๕ กระทรวงหลักประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ที่จะร่วมกันคุ้มครองและสนับสนุนให้ประชากรวัยเจริญพันธุ์เข้าถึงสิทธิที่ตนพึงได้ ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดและการคลอดที่ปลอดภัย สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจ สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และสิทธิการได้รับโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพ ที่ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป    ในอนาคต” แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าว

ทางด้านนายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ กรมอนามัย โดย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “ความร่วมมือขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 และ ผู้บริหารจาก 5 กระทรวงหลัก โดยกำหนดประเด็นเป้าหมายการขับเคลื่อนที่ชัดเจน วัดผลได้ เพื่อให้ทุกกระทรวงมี   ส่วนร่วมในการทำงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยใช้ “โมเดล Smart teen to Smart people R10” ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่     1) กลุ่มวัยรุ่นก่อนท้อง ต้องพัฒนาให้เป็นวัยรุ่นสดใสสุขภาพดีและมีทักษะชีวิตที่ดีไม่ท้องก่อนวัยอันควร 2) กลุ่มวัยรุ่นเมื่อประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ต้องได้รับการดูแลตามสิทธิใน พ.ร.บ.จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 กระทรวงหลัก อาทิ    ด้านสวัสดิการ การศึกษาต่อ และอื่นๆ 3) กลุ่มที่เคยท้องต้องไม่เกิดการตั้งครรภ์ซ้ำ โดยได้รับการปรึกษาและวางแผนครอบครัวที่เหมาะสมจากระบบบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และ 4) กลุ่มแม่-เด็ก วัยรุ่นและครอบครัว ต้องได้รับการดูแลสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การจัดหาครอบครัวทดแทน การจัดหาที่พักฉุกเฉิน เป็นต้น มีการกำหนดการวัดผลสำเร็จในระยะสั้น 6 เดือน รวมไปถึงการกำหนด Overall Goal ที่ชัดเจนร่วมกัน เพื่อเป้าหมายคือวัยรุ่นสามารถเข้าถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพได้รับการคุ้มครองสิทธิตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการตั้งครรภ์ซ้ำลดลง

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_9nqd8msv9begjfk8f6u3ttfr27, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0