จริยธรรม มารยาทในโซเชียล

 จริยธรรม มารยาทในโซเชียล

จริยธรรม มารยาทในโซเชียล

โซเชียลมีเดีย เป็นสังคมออนไลน์ที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ พัฒนาขึ้นเพื่อทำให้ผู้คนสามารถสื่อสารกันได้ทั้งภาพและเสียงในรูปแบบต่าง ๆ อย่างรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผู้คนทั่วโลกจึงสามารถสื่อสารและส่งผ่านข้อความ ภาพ เสียง คลิปวีดีโอ รวมไปถึงการถ่ายทอดสดได้ทันทีในเวลาพร้อม ๆ กัน ปัจจุบันมีผู้ให้บริการของเครือข่ายสังคมที่ได้รับความนิยมสูงอาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ วอตส์แอปป์ และอื่น ๆ ซึ่งผู้ให้บริการเหล่านี้ต่างพยายามพัฒนาระบบของตนเองให้รองรับและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ

เมื่อเครือข่ายสังคมเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากผู้คนมากมาย และเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกันจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ ขณะเดียวกัน เมื่ออยู่ร่วมกันในสังคมหมู่มากก็จำเป็นที่จะต้องมีความเคารพซึ่งกันและกัน ที่เรียกว่า จริยธรรมและมารยาท เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้เป็นปกติสุข 

ทำอย่างไรจึงจะถูกจริยธรรม มารยาท  

ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ใช้งานโซเชียลมีเดียทั้งเพื่อการทำงาน การผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารสาระบันเทิงต่าง ๆ การโพสต์ข้อความ การแสดงความคิดเห็น การใช้ภาษาในการโต้ตอบ การส่งรูปภาพหรือคลิป หลายครั้งที่บุคคลสาธารณะที่เกิดเป็นข่าวขึ้นมา ก็จะมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นทั้งในช่องทางส่วนตัวหรือหน้าสาธารณะ ตั้งแต่การชื่นชม ยินดี ให้กำลังใจ ไปจนกระทั่ง การใช้คำหยาบ การด่าทอ การเยาะเย้ย การส่อเสียด การเสียดสี การเผยแพร่ภาพ เสียง คลิปที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นในทางเสียหายและไม่เป็นธรรม  ดังนั้นการใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่ดี คือ ผู้ใช้ทุกคนควรตระหนักถึงจริยธรรมและมารยาทในการใช้ร่วมกัน เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดความเสียหายและแตกความสามัคคีในสังคม

มารยาทที่พึงปฏิบัติร่วมกันในการใช้สื่อสังคมออนไลน์

การใช้สติในการรับฟังและแสดงความคิดก่อนจะโพสต์ หรือเผยแพร่ข้อความ ภาพ หรือเสียง
ทุกครั้ง ด้วยการลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ทำนั้น ตรงกับคำถามเหล่านี้หรือไม่

 • ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือไม่
 • ละเมิดความคิดทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือไม่
 • ข้อความ ภาพ และเสียง ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายหรือไม่
 • ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมหรือไม่
 • ละเมิดสิทธิ ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือไม่
 • เป็นการหลอกลวง ล่อลวง ฉ้อโกง หรือไม่
 • เป็นการล้วงความลับ ข้อมูลของผู้อื่น เพื่อนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่
 • ก่อให้เกิดความรำคาญ การทะเลาะ การใช้ความรุนแรง หรือไม่
 • ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีของคนในสังคมหรือไม่    

จริยธรรมที่ดีในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

หน้าที่ของผู้ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียทุกคนคือ ต้องมีจริยธรรมเป็นตัวนำ ควรรู้จักคิด พิจารณา แยกแยะ สิ่งที่ควรทำ ไม่ควรทำ คำนึงถึงคุณธรรมเป็นสำคัญ และเลือกใช้สื่อในทางสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

 • การให้ความรู้ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
 • ไม่ละเมิดคัดลอกผลงานของผู้อื่น
 • ไม่โกหก หลอกลวง ไม่ขายสินค้าที่ก่อให้เกิดอันตราย
 • ไม่สร้างความเสียหายทางธุรกิจแก่ผู้อื่น
 • ไม่คุกคาม ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ของผู้อื่น
 • ไม่ก่อกวน สร้างความรำคาญ
 • เลือกใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ผิดหลักภาษาไทย
 • ไม่จำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย และทำลายข้อมูลของผู้อื่น

โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงอยากช่วยเตรียมความพร้อมคนไทยให้รู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัลที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความตื่นตัวให้คนไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ใช้สื่อออนไลน์ต่าง  ๆ อย่างเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมารยาท เลือกใช้สื่อในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้สังคมไทยก้าวทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างชาญฉลาด

Comments

Share Tweet Line