กลุ่มทรู รับโล่รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ต่อเนื่องปีที่ 2

กลุ่มทรู รับโล่รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ต่อเนื่องปีที่ 2

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ โดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์(ขวา) รัฐมนตรีว่าการฯ เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยมแก่ กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ซ้าย) ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งกลุ่มทรู ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยถือเป็นเป็นรางวัลระดับสูงสุดที่มอบให้เพียง 3 องค์กร อันสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสาร มาช่วยพัฒนาศักยภาพ และทักษะความรู้แก่กลุ่มคนเปราะบางรวมถึงคนพิการ ให้สามารถสร้างอาชีพและรายได้ นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกลุ่มทรู ที่จัดแสดงในแนวคิด Creating a Better Life for Vulnerable Groups นำเสนอนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาสในสังคม และบูธทรูคอฟฟี่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการ พัฒนาเป็นบาริสต้ามืออาชีพ และสามารถทำงานร่วมกับผู้คนในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ กลุ่มทรู โดย ดร.อธิป อัศวานันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ น้องทิว –นายวัชรพล ดอชนะ จาก มูลนิธิออทิสติกไทย (ที่ 2 จากขวา) และนางลัดดาภรณ์ โกสุม (กลาง) จาก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ได้รับรางวัลผู้พิการต้นแบบ ซึ่งกลุ่มทรูให้การสนับสนุนมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด โดย นายก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ (ขวา) ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายรายการ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นอีกด้วย

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line