สมศ. พร้อมเดินหน้าประเมินสถานศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ต้นปี 62

สมศ. พร้อมเดินหน้าประเมินสถานศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ต้นปี 62

นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. แถลงข่าวเริ่มดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ซึ่งจะเริ่มประเมินในเดือนธันวาคมนี้ โดยมีแนวคิดสำคัญคือลดภาระด้านเอกสาร และทำงานผ่านระบบไอที คือ AQA ถือเป็นการประเมินที่เป็นมิตรกับสถานศึกษามากยิ่งขึ้น พร้อมประเมินสถานศึกษานำร่อง 400 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-216-3955 หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line