ราชมงคลพระนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี 2562

ราชมงคลพระนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี 2562

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานด้านการป้องกันอัคคีภัย การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย (CPR) และการฝึกปฏิบัติการอพยพหนีไฟ โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสามเสน ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรมกว่า 300 คน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์)


โดยการฝึกซ้อมจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคุ้นเคย และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ รวมถึงการเรียนรู้วิธีการหนีเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตได้ ทั้งนี้การซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยยังเป็นไปตามกฎกระทรวง ในการกำหนดมาตรฐานการบริการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 และให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ได้มีการอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อให้หน่วยงานราชการ และภาคส่วนอื่นๆ ปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_ej1jg3fq4b93sj4m02e2q7u3o2, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0