มทร.พระนคร รับสมัครนักศึกษาพิการระดับ ป.ตรี (คุณวุฒิ ปวช.-ปวส.) ประจำปี 2562

มทร.พระนคร รับสมัครนักศึกษาพิการระดับ ป.ตรี (คุณวุฒิ ปวช.-ปวส.) ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (คุณวุฒิ ปวช.-ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาต้องมีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือมีความบกพร่องทางร่างกายที่สามารถช่วยเหลือตนเอง เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 4 คณะ ดังนี้ วุฒิ ปวช. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ และ วุฒิ ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.-ปวส.) เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ยื่นใบสมัครและดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://rmutp.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 เมษายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6303 6307 และ 6636

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line