ราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

ราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน “ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” ประจำปี 2562 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีการประกอบพิธีทางสงฆ์ด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อปลูกฝังประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่มีมายาวนาน และส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญู ความรัก ความสามัคคี โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมากและแต่งกายย้อนยุค ชุดผ้าไทย และชุดโทนสีเหลือง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line