มทร.พระนคร รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

มทร.พระนคร รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้แทนรับมอบ “รางวัลประกาศเกียรติคุณการบัญชีภาครัฐ ระดับดีเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2561” จาก พล.อ.ประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรี จัดโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ส่วนราชการอื่น ๆ รวมทั้งให้ส่วนราชการเห็นความสำคัญของการประเมินผลด้านการเงินและบัญชี ของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์รวม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ชาวราชมงคลพระนคร น้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ขับเคลื่อนองค์ความถูกต้องและความสามัคคี ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น เป็นผลจากการทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องประสานดั่ง Orchestra ชั้นดี

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line