ราชมงคลพระนคร มอบทุนนักศึกษาผลการเรียนดี

ราชมงคลพระนคร มอบทุนนักศึกษาผลการเรียนดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนายสรวิศ เทพณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งผู้เข้ารับทุนต้องมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่18 เมษายน 2562

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line