มทร.พระนคร จับมือสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา

มทร.พระนคร จับมือสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม และการสร้างเครือข่ายในการทำงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อเร็วๆ นี้


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line