รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดงานมหกรรม “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” ครั้งที่ 3

รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดงานมหกรรม “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” ครั้งที่ 3

พาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก เผยความสำเร็จ บูมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” ต่อเนื่อง 3 ครั้ง โดยมีไฮไลท์ดารานักแสดง ศิลปิน นักร้องคนดังตบเท้าโชว์ในงาน คาดประชาชนให้ความสนใจนับ 10,000 คน


นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ตามโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี  มีเป้าหมายในการต่อยอดให้กับสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างโอกาสทางการค้าของชุมชนให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้กำหนดทิศทางมุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหาร สินค้าเกษตร สินค้าชุมชนในเชิงนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปสู่เป้าหมายการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว เป็นฐานของการกระจายรายได้และการสร้างงาน เป็นการขับเคลื่อนภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC กลุ่มภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง)  เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก มีความต้องการในการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย จึงเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร/กลุ่มผู้ผลิต/สินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน

นายรณชัย  วิรุฬห์รัฐ พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ในนามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา  ระยอง กล่าวรายงานว่า งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถและบริหารจัดการเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการ  ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและการตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) จังหวัด ละ 20 ราย รวมทั้งสิ้น 60 ราย

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการนำผู้ประกอบการไปศึกษาดูงาน และเจรจาการค้าทางธุรกิจกับผู้ซื้อ ในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้มีการขยายเครือข่ายในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 ณ ตลาด 100 เสา จังหวัดระยอง ตลาดน้ำ 4 ภาค จังหวัดชลบุรี และวิสาหกิจชุมชนโจ้โล้ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) จังหวัดละ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย

กิจกรรมที่ 3  งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภาคตะวันออก 1 และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร/กลุ่มผู้ผลิต/แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  มีกำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 60 บูธ ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ดำเนินการไปแล้วระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง จังหวัดระยอง

- ครั้งที่ 2 ดำเนินการไปแล้วระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี จังหวัดชลบุรี

- ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสินค้า OTOP กลุ่มสินค้าตลาดต้องชม กลุ่ม Biz Club และกลุ่มสินค้า ของดี ของเด่น จากจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) จังหวัดละ 20 ราย รวมทั้งสิ้น 60 ราย โดยมีสินค้าหลากหลายให้ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร สินค้าเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าสมุนไพรแปรรูปต่างๆ รวมทั้งมีการแสดงจากศิลปินชื่อดัง ดารา ผู้มีชื่อเสียง อาทิ   ท็อป พิพัฒน์ “พิธีกร และ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  เต๋า The Voice  เนปาล The Voice เนส พรอำนาจ และแก้มนักร้องสองไมค์ รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมนาทีทอง กิจกรรมการแจกจักรยานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ซื้อสินค้าภายในงาน วันละ 1 คัน รวม 5 คัน

“การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Innovation & Eco-Tourism Fair 2019 ถือว่าบรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการ จากการจัดงานทั้ง3 ครั้งที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 คน มีเงินสะพัดจากการซื้อขายสินค้าภายในงาน และมีมูลค่าการจำหน่ายรวมทั้งโครงการ กว่า 20 ล้านบาท”

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line