ราชมงคลพระนคร ลงนามสมาคมสื่อมวลชนฯ พัฒนาศักยภาพเชฟสู่สากล

ราชมงคลพระนคร ลงนามสมาคมสื่อมวลชนฯ  พัฒนาศักยภาพเชฟสู่สากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สน.วท.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการลงนามกับ นายคมบัญชาสิทธิ์ ฤาชา นายกสมาคมสื่อมวลชนฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ รวมถึงให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ความรู้ทางด้านอาหาร โภชนาการ เพื่อนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง และสามารถขยายโอกาสวิชาชีพไปสู่ระดับสากล ซึ่งระหว่างวันที่ 17 -18 มิถุนายนนี้  ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ด้านการพัฒนาศักยภาพเชฟสู่สากล มุ่งเน้นให้ความรู้การวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ การแปรรูปอาหารสู่สากล วิสาหกิจชุมชนกับการแปรรูปอาหาร โดยวิทยากรที่ชำนาญการ จากสมาพันธ์เชฟ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อเร็วๆนี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line