คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ติวเข้ม จัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ติวเข้ม จัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์

ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ และการประกันคุณภาพการศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562” เพื่อสร้างความรู้และแนวทางให้กับตัวแทนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงนักศึกษามีความรู้ในเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา สามารถนำองค์ความรู้ไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่องแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการดำเนินกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมประชุมเชียร์ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์เน้นความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย รักษาไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม

ทั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เทคนิคการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม รูปแบบการสร้างทีมที่ดี การฝึกการทำงานเป็นทีม การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างจิตสำนึกรักและเห็นคุณค่าความเป็นสถาบัน การออกแบบและการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ และการป้องกันปัญหาจากการดำเนินกิจกรรมที่จะทำให้เกิดโรคที่มองไม่เห็น เป็นต้น  ณ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เมื่อเร็ว ๆ นี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line