ราชมงคลพระนคร ลงนามร่วมมือทางวิชาการ 4 องค์กร วิจัยและพัฒนาโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

ราชมงคลพระนคร ลงนามร่วมมือทางวิชาการ 4 องค์กร วิจัยและพัฒนาโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ดร.ไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  การวิจัยและพัฒนาโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ กับนายสำเริง ทรงศิริ  ประธานวิสาหกิจชุมชนพฤกษเวชไทกะเลิง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  นายล่องแจ้ง ฉิมานุกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  สิบเอกชัยวัน ราชชมภู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร และดร.ภูมิวริชญ์  ชัยภูริหิรัณยกุล นายกสมาคมแพทย์ไทยบูรณาการและการบริบาลแห่งประเทศไทย  

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดประชุม สัมมนา และอบรมกิจกรรมทางวิชาการแก่ชุมชน จัดให้มีการรวบรวม การรักษาผู้ป่วย โดยมีแพทย์แผนไทย เภสัชกร หมอพื้นบ้านหรืออื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด จัดให้มีการพัฒนาการปลูก จำหน่าย นำเข้า การส่งออกและครอบครองผลิตภัณฑ์ทางกัญชาภายใต้กฎหมายกำหนด สนับสนุนเป็นวัตถุดิบจากพืชกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์และวิจัย เสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ที่สามารถนำเข้าสู่มิติใหม่ของการสร้างและพัฒนา ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดสกลนคร

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_7nrk8uf3gal7ve75fro38mudl1, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0