THAC จัดแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2 สร้างความเป็นเลิศให้เยาวชนไทยด้านกฎหมาย

THAC จัดแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2 สร้างความเป็นเลิศให้เยาวชนไทยด้านกฎหมาย

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ( THAC ) ขอเชิญเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโครง “ National Mediation Competition 2019 ” ชิงทุนการศึกษา 30,000 บาท ซึ่งแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2 เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชน  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในการประนอมข้อพิพาท โดยเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ประนอม และเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ “ผู้ประนอม” ไม่จำเป็น / จำกัด ว่าต้องเป็นทนายความ หรือนักกฎหมายเท่านั้น และชี้ให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประนอมข้อพิพาท มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะหรือสาขาวิชากฎหมายสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมได้ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26สิงหาคม 2562 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด โทร.0-2018-1615 หรือ www.thac.or.th

Comments

Share Tweet Line