OPEN-TEC จับมือ W.Media สิงคโปร์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ

OPEN-TEC จับมือ W.Media สิงคโปร์  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ

 ณ มารีน่า เบย์ แซนด์ส สิงค์โปร์ OPEN-TEC ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ร่วมลงนามความตกลงร่วมมือ (MoU) กับ WMedia Pte, Ltd. ว่าด้วยเรื่องการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ หรือ Cross Country Tech Knowledge Base ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันภายใต้ Technology Ecosystem ระหว่างสมาชิกของทั้ง 2 แพลตฟอร์มในประเทศแถบอาเซียน อาทิ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทยและสิงคโปร์ พร้อมผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เครือข่ายระดับสากล รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ตลอดจนขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของแต่ละประเทศให้กลายเป็นศูนย์รวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยี

ทั้งนี้ OPEN-TEC แพลตฟอร์มภายใต้การดูแลของ TCC TECHNOLOGY GROUP ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบครบวงจร  พร้อมทำงานร่วมกับW.Media ซึ่งถือเป็นองค์กรสื่อสารและประชาสัมพันธ์ชั้นนำจากสิงคโปร์เชี่ยวชาญด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ให้กับองค์กรเทคโนโลยีระดับโลก โดยขอบข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ภายใต้ 4 องค์ประกอบหลักดังนี้

·      Cross-Border Activities : ร่วมกันพัฒนาทักษะที่จำเป็นทางด้าน Cloud & Datacenter รวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีอื่นๆ ในยุคดิจิทัล ให้กับสมาชิกในแต่ละประเทศ

·      Cross-Ecosystem : ร่วมกันสรรหากระบวนการใหม่ เพื่อเชื่อมโยง Ecosystem สำหรับการเรียนรู้ร่วมกันในระยะยาวที่เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิก รวมถึงติดตาม เผยแพร่ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเทศสมาชิก

·      Cross-Platform : ร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและความสำเร็จให้กับอุตสาหกรรม Cloud & Datacenter ผ่านการยกระดับองค์ความรู้ระหว่างแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ

·      Cross-Media : ร่วมกันเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ตลอดจนผลงานหรือความสำเร็จของบุคลากรในประเทศสมาชิก

“OPEN-TEC คือแพลตฟอร์มที่เกิดจากเป้าหมายเล็กๆ ของ TCC Technology Group ในการรวบรวมและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับการสร้างนวัตกรรมระดับองค์กร ให้กับบุคลากรในกลุ่ม TCC Group รวมถึงสตาร์ทอัพองค์กรและนักศึกษาภายในประเทศ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นความภูมิใจที่มาพร้อมกับความท้าทายในการขยายประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในระดับภูมิภาค ตนเชื่อว่า ณ ปัจจุบันในแต่ละประเทศต่างแสวงหายุทธศาสตร์พันธมิตรกับองค์กรระหว่างประเทศ ที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันใหม่ๆ และสร้างผลกระทบเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นให้กับธุรกิจตลอดจนความยั่งยืนของสังคมรอบข้าง โดยการแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้ร่วมกันในระดับนานาชาติถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบครบวงจร” กล่าวโดย วลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  บริษัทที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค)

“คาดว่าประเทศในแถบอาเซียนจะมีการเติบโตจนกลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก (The World's Fourth Largest Economy) ภายในปี 2030 รวมถึงการขับเคลื่อนแนวคิด digital transformation สู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) สามารถเร่งทำได้ผ่านการผนึกกำลังทั้งทางด้านไอเดียและทรัพยากร” กล่าวโดย Vincent Liew - Co-Founder & Director (W.Media)

Comments

Share Tweet Line