ราชมงคลพระนคร เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศแคนาดา

ราชมงคลพระนคร เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศแคนาดา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจาก คุณนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ นครแวนคูเวอร์ ให้ร่วมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ อาหารและขนมไทย การแกะสลักผักและผลไม้ในงาน "6th  Thai Festival in Vancouver 2019"  ณ Vancouver Art Gallery  ทั้งนี้ ยังได้จัดฝึกอบรมการทำกระทงทอง สูตรของคณะฯ ให้กับบุคลากรและแขกของสถานทูต โดยมี ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณย์สวัสดิ์ และว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากร ณ สถานเอคอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา เมื่อเร็ว ๆ นี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line