ผู้ตรวจการแผ่นดิน ถกการประปาส่วนภูมิภาค หลังประชาชนในพื้นที่เขตรังสิตร้องเรียนเดือดร้อนหนัก

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ถกการประปาส่วนภูมิภาค  หลังประชาชนในพื้นที่เขตรังสิตร้องเรียนเดือดร้อนหนัก

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดประชุมร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถกประเด็นปัญหาการบริหารจัดการน้ำเขตรังสิต หลังประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนเดือดร้อนหนักจากกรณีการบริหารจัดการน้ำประปาไม่มีประสิทธิภาพทำให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ไม่เพียงพอ ไหลอ่อน รวมถึงไม่มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมรุดลงพื้นที่อำเภอลำลูกกา และอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขบรรเทาความทุกข์ร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วต่อไป


นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า การประชุมและลงพื้นที่ในวันนี้ สืบเนื่องมาจากประชาชนในพื้นที่อำเภอลำลูกกา และจากชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 อำเภอธัญบุรี รวมกว่า 40 ราย ร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา จากกรณีการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) บริหารจัดการน้ำประปาโดยไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน และกรณีไม่ดำเนินการให้มีน้ำประปาในชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 ซอยรังสิต – นครนายก 26 ทำให้ประสบความเดือดร้อนอย่างหนัก จากการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบ 2 ปัญหาหลัก คือ 

1) ปัญหาการบริหารจัดการน้ำประปา ประชาชนไม่มีน้ำใช้เป็นเวลาติดต่อกันหลายวันเนื่องจากท่อประปาชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนและการก่อสร้างของส่วนราชการตลอดจนภาคเอกชน ซึ่งไม่มีการรายงานสถานการณ์กรอบระยะเวลาการซ่อมแซมหรือมาตรการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ มีปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลจำนวนผู้ขอใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5,000 ราย และแม้การประปาส่วนภูมิภาคจะได้อนุมัติโครงการตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาผลิตเป็นน้ำประปาให้บริการประชาชน แต่ปัจจุบันพบว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีข้อติดขัดเรื่องกระบวนการจัดซื้อที่ดินเพื่อตั้งเป็นสถานีผลิตน้ำประปา 

2) การไม่ดำเนินการให้มีน้ำประปาในเขตชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 ซอยรังสิต – นครนายก 26 ซึ่งปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ได้ส่งเรื่องขออนุมัติโครงการการเดินท่อน้ำประปาในชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 ซอยรังสิต – นครนายก 26 ให้การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 พิจารณาดำเนินการแล้ว

โดยในวันนี้ได้ประชุมร่วมกับนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ รองผู้ว่าการ (บริหาร) นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)  นายเอกรินทร์ ภู่พงษ์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เรือโท ประจักร จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาภูมิภาค เขต 2 นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้           

1) ให้มีการเปลี่ยนท่อน้ำประปาทั้งระบบ และเปลี่ยนจากการใช้ท่อเหล็กมาเป็นท่อ PE (ท่อโพลีเอทิลีน (HDPE) ที่ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีน) ซึ่งมีความทนทานมากกว่า (อายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 20 ปี) และไม่เป็นสนิม และมีงบประมาณ 120 ล้านบาท โดยในระยะเร่งด่วนจะจัดจ้างบริษัทเข้ามาดูแลปัญหาในเส้นหลัก ๆ ก่อน ได้แก่ ระบบคลอง 3 คลอง 7 และคลอง 13 ซึ่งคาดว่าจะลงนามการก่อสร้างภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ จะมีคณะกรรมการควบคุมงานและตรวจรับงานเพื่อติดตามความคืบหน้าทุกเดือน

2) จัดตั้งสถานีเพิ่มแรงความดันน้ำประปาสถานีลำลูกกา (ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา) โดยในพื้นที่บางส่วน เช่น อำเภอคลองหลวง อาจดำเนินการเสร็จก่อนภายในเดือนสิงหาคม 2562 และคลองหลวงซึ่งเดิมเป็นปลายท่อน้ำประปาจะกลายเป็นต้นทางระบบน้ำประปา ส่งผลให้ระบบน้ำประปาของคลองสี่และคลองห้า อำเภอคลองหลวง แรงดันน้ำจะดีขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ำประปาเพิ่มขึ้นจากการที่ไม่ต้องส่งไปน้ำประปาไปที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี ทั้งนี้ เมื่อแผนงานจัดตั้งสถานีเพิ่มแรงความดันน้ำเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้

3) การประปาส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการจ้างบริษัทเอกชน (outsource) ซึ่งมีความพร้อมทั้งเรื่ององค์ความรู้ (know-how) มีความเป็นมืออาชีพและมีเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อเข้ามาดำเนินการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการลดน้ำสูญเสีย (น้ำที่ไหลทิ้งออกจากระบบท่อประปา) ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดจ้างภายในเดือนกันยายน 2562

4) จัดซื้อน้ำประปาจากการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำประปาในการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่

5) จัดเตรียมน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีเกิดปัญหาน้ำประปาไม่ไหล โดยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประสานเกี่ยวกับการจัดเตรียมรถในการขนส่งน้ำประปาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์โดยปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน

6) ติดตามการดำเนินการโครงการวางระบบท่อน้ำประปาในเขตรังสิต ตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และโครงการจัดส่งน้ำประปาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังอำเภอวังน้อย เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำประปาในเขตพื้นที่รังสิต

สำหรับกรณีการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 ซอยรังสิต – นครนายก 26 นั้น การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ได้ส่งเรื่องขออนุมัติโครงการการเดินท่อน้ำประปาในชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 ซอยรังสิต – นครนายก 26 ให้การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 เร่งพิจารณาดำเนินการ ซึ่งในเบื้องต้นได้รับการชี้แจงว่า งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวประมาณ 1,350,000 บาท และเทศบาลนครรังสิตได้แจ้งว่าทางชุมชนยินดีที่จะให้เงินสนับสนุนจำนวน 350,000 บาท ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ได้รับหนังสือแจ้งความคืบหน้าการขอจัดสรรงบประมาณขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2563 (งบอุดหนุนรัฐบาล) แล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติม 

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_mas6krg0731s3epnf30k1vk7l6, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0