ราชมงคลพระนคร จับมือยามาฮ่า อบรมซ่อมบำรุงจักรยานยนต์สมัยใหม่

ราชมงคลพระนคร จับมือยามาฮ่า อบรมซ่อมบำรุงจักรยานยนต์สมัยใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์สมัยใหม่ ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการในสาขาวิชาชีพรถจักรยานยนต์ และก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก คุณคมสร ยินดีธิป จากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นวิทยากรฝึกอบรม  ณ อาคารช่างยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พระนครเหนือ) เมื่อเร็ว ๆ นี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line