ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ครั้งที่ 2

ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ครั้งที่ 2

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2  หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยี” The 2nd NCONSCI@RMUTP National Conference ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษา สนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้นำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าวต่อไป


ดร.ไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การประชุมระดับชาติครั้งนี้ มีหัวข้อในการนำเสนอ 5 หัวข้อ ประกอบด้วย 1. ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3. วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 5. นวัตกรรมการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยนำเสนอผลงานด้วยการบรรยาย (Oral presentation) และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) ซึ่งผลงานทุกเรื่องที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในการประชุมนี้จะได้รับการจัดทำเป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) อีกทั้งยังได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ

“สำหรับปีนี้มีนักวิจัยและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงอย่าง ดร.ยงยุทธ วรรณา บรรยายพิเศษหัวข้อ "Digital transformation in agriculture sector risk or opportunity" ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) โทร.0 2836 3000 ต่อ 4156 4159 หรือ http://sci.rmutp.ac.th/nconsci2” คณบดีกล่าว

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line