ราชมงคลพระนคร มอบปริญญากิตติมศักดิ์ “บุญชัย โชควัฒนา” สหพัฒนพิบูล

ราชมงคลพระนคร มอบปริญญากิตติมศักดิ์  “บุญชัย  โชควัฒนา” สหพัฒนพิบูล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 3,282 ราย ปีนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบมอบปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน ได้แก่ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายธีรวัฒน์  ธัญลักษณ์ภาคย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายบุญชัย  โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line