สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ จัดอบรมด้านดิจิทัลหุ่นยนต์ จำนวน 4 หลักสูตร

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ จัดอบรมด้านดิจิทัลหุ่นยนต์ จำนวน 4 หลักสูตร

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านดิจิทัลหุ่นยนต์ จำนวน 4 หลักสูตร มีหลักสูตรการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) ได้จัดไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  หลักสูตรฮาร์ดแวร์ (Hardware) จัดไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 หลักสูตรเครือข่ายและความปลอดภัย (Network & Security) จัดไปเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

   

 

และ  หลักสูตรวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ และสาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์จัดไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562  ที่ผ่านมา ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ซึ่งได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง อาทิ ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ และ ดร.หงษ์ลัดดา พงศ์สุวรรณ มาร่วมให้ความรู้ โดยมีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 165 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการในโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๔ ในการอบรมครั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปดูเนื้อหาการอบรม และหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตรได้จาก https://www.rmutpmooc.org

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line