ราชมงคลพระนคร เปิดรับโควตาม.3เรียนต่อปวช.

ราชมงคลพระนคร เปิดรับโควตาม.3เรียนต่อปวช.

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถือเป็นต้นกำเนิดสถาบันอาชีวศึกษาที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 2 ประเภทวิชา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยนักเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยตามที่คณะกำหนด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทร 0 2665 3777 ต่อ 6304 และ 6636 หรือ http://www.rmutp.ac.th

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line