มธ.จัดปาฐกถาเกียรติยศในโอกาสครบ 85 ปี รวมพลังหยุดยั้งวิกฤตเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

มธ.จัดปาฐกถาเกียรติยศในโอกาสครบ 85 ปี รวมพลังหยุดยั้งวิกฤตเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ฮิโรชิ คิดะ Head and Specially Invited Professor of Research Center for Zoonosis Control  แห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโด และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในเรื่อง “ความพร้อมในการรับมือ การระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่?” (Are we prepared for pandemic influenza?)  และปาฐกถาพิเศษ “วิวัฒนาการและการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่” (Seasonal influenza evolution and antigenic drift)โดยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกระดับองค์ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่ ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 12.30–15.00 น. ณ  ห้องประชุมนานาชาติ (Global Citizen Hall) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคารปิยชาติ 2)  ชั้น 2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 


กำหนดการ

ปาฐกถาเกียรติยศ และปาฐกถาพิเศษ การรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่

เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 12.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมนานาชาติ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคารปิยชาติ 2) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

12.30 – 13.00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงาน

13.00– 13.15 น.  กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร  รอง คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13.15– 13.25 น.  กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์เกศินี  วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13.25 – 13.35 น.  กล่าวแนะนำ (Introducing) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฮิโรชิ คิดะ โดย ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13.35 – 13.45 น.  มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน 

13.45– 14.30 น.  ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง  “ความพร้อมในการรับมือ การบาดระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่?” (Are we prepared for pandemic influenza?) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ฮิโรชิ คิดะ Head and Specially Invited Professor of Research Center for Zoonosis Control แห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโด และปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559 

14.30 – 15.00 น.   ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “วิวัฒนาการและการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่” (Seasonal influenza evolution and antigenic drift)โดยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_na1521vn0kgmk0d43n6bh95341, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0