ราชมงคลพระนคร ตั้งกองทุนช่วยเหลือนศ. น้ำท่วม – อัคคีภัย

ราชมงคลพระนคร ตั้งกองทุนช่วยเหลือนศ. น้ำท่วม – อัคคีภัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอุทกภัย อัคคีภัย และช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินหรือขอรับการสนับสนุนในการแข่งขันฯ กองทุนดังกล่าวได้จัดตั้งกองตั้งแต่ปี 2558 โดยได้นำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 1% หรือประมาณกว่า 3 ล้านบาท ในการจัดตั้งกองทุน ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบความเดือดร้อน ด้านอุทกภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท แต่จะต้องมีหนังสือรับรองจากคณบดี และมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน เช่น ภาพถ่าย หนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ ส่วนนักศึกษาที่ได้รับความเดือนร้อนด้านอัคคีภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาท  และกรณีนักศึกษาขอรับความช่วยเหลือด้วยเหตุฉุกเฉิน หรือขอรับการสนับสนุนในการแข่งขัน จะได้รับรายละ 10,000 บาท ต้องแนบเอกสารประกอบเช่นเดียวกัน


 “อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่เข้าขอรับทุนช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัยภาคอีสาน จำนวน 2 ราย มหาวิทยาลัยคาดหวังว่ากองทุนพัฒนานักศึกษานี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนทางการศึกษาและแบ่งเบาภาระทางครอบครัวของนักศึกษา รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ”

รศ.สุภัทรากล่าวต่อว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 ในกลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี และหลักสูตรเทียบโอน 2 ปีต่อเนื่อง จำนวน 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยนักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตรงตามที่แต่ละคณะกำหนด ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6636 โดยผู้สนใจดูรายละเอียดและและยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ www.rmutp.com

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_vc5lim6ief8uqko3tok3hj9uu3, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0