สถาบันหุ่นยนต์ฯ  มทร.พระนคร MOU บริษัท พรีเมียม ยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันหุ่นยนต์ฯ  มทร.พระนคร MOU บริษัท พรีเมียม ยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์กับ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี  คุณอัญญ์ชิสา แพรรังสี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียมฯ เพื่อยกระดับความสามารถและเพิ่มศักยภาพด้านการฝึกอบรม การสัมมนาความรู้ในวิชาการต่างๆ อันก่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้าน DIGITAL MANUFACTURING ENGINEERING  รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มั่นคงและเข้มแข็งต่อไป ทั้งนี้ยังมอบอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ Solid Edge จำนวน  30  License เพื่อใช้ในการอบรมบุคลากรอีกด้วย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อเร็วๆนี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line