ราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษา ป.โท หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

ราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษา ป.โท หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563  หลักสูตรคหกรรมสาสตรมหาบัณฑิต 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ วิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและสิ่งทอ (Fashion Clothing and Textiles Design) วิชาอาหารและโภชนาการ (Foods and Nutrition) วิชาธุรกิจอาหาร  (Foods Business ) และวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (Home Economics Business Administration)


ผู้สนใจยื่นใบสมัครและดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2563  สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2665 3888 ต่อ 5208, 5235, 5236

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line