พิธีอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ กลับประเทศศรีลังกา 15 มกราคมนี้

พิธีอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ กลับประเทศศรีลังกา 15 มกราคมนี้

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคี จะจัดพิธีอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ กลับประเทศศรีลังกา ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระเดชพระคุณ พระวาธุระคุมบุเร ธรรมรัตนะเถโร เจ้าอาวาสวัดเนลลิกาลา อินเตอร์เนชันแนล บุดดิสต์ เซ็นเตอร์ และคณะสงฆ์จากศรีลังกา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พณฯ     สมันซา จายาสุริยา เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี


พิธีดังกล่าวจะเริ่มในเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร จากนั้นเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระวาธุระคุมบุเร ธรรมรัตนะเถโร เจ้าอาวาสวัดเนลลิกาลา อินเตอร์เนชันแนล บุดดิสต์ เซ็นเตอร์ จะอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในหีบเงิน อัญเชิญลงจากพระตำหนักเพ็ชร แล้วประทักษิณารอบพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ๓ รอบ ให้สาธุชนได้กราบนมัสการและโปรยดอกไม้บูชาครั้งสุดท้าย ก่อนจะอัญเชิญขึ้นรถขบวนเดินทางไปยังห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พณฯ สมันซา จายาสุริยา เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย และนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ จะนำคณะสงฆ์และคณะ พร้อมพระบรมเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นเครื่องบินโดยสารกลับประเทศศรีลังกาในเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.  

โครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกา จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เถรวาทไทย-ลังกา ที่ดำเนินสืบเนื่องมากว่า ๗๐๐ ปี นับตั้งแต่การรับนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ในสมัยสุโขทัย อีกทั้งปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังเป็นวาระครบรอบ ๒๖๖ ปี แห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา ซึ่งเป็นนิกายที่ได้รับการอุปสมบทจากคณะพระธรรมทูตนำโดยพระอุบาลีมหาเถระ จากวัดธรรมารามแห่งกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในศรีลังกาขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากเสื่อมถอยไปด้วยอิทธิพลของชาวต่างชาติและผู้ปกครองที่นับถือศาสนาอื่น นิกายสยามวงศ์จึงเป็นส่วนสำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทย–ศรีลังกา มาจนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานโครงการฝ่ายบรรพชิต และนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์

สำหรับพระบรมเกศาธาตุที่อัญเชิญมานี้ เดิมเก็บรักษาอยู่ที่วัดโบราณแห่งหนึ่งในเมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา และเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงสุดมากว่า ๗๐๐ ปี ปัจจุบันประดิษฐานที่วัดเนลลิกาลา อินเตอร์เนชันแนล บุดดิสต์ เซ็นเตอร์ (Nelligala International Buddhist Center) สำหรับการอัญเชิญมายังประเทศไทยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยเป็นดําริของพระสังฆนายกแห่งวัดมัลละวัตตะ มหาวิหาร หรือวัดบุปผาราม และพระสังฆนายกแห่งวัดอัสคิริยาราชมหาวิหาร ประเทศศรีลังกา โดยวัดมัลละวัตตะเป็นวัดที่พระอุบาลีมหาเถระและคณะสมณทูตจากกรุงศรีอยุธยา มาทําการบรรพชาอุปสมบทให้ชาวศรีลังกา ส่วนวัด   อัสคิริยาเป็นสถานที่ถวายเพลิงสรีระสังขารพระอุบาลีมหาเถระ ทั้ง ๒ วัดนี้ยังที่ทำหน้าที่สำคัญในการดูแลวัดพระเขี้ยวแก้วอีกด้วย ทั้งนี้ได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ รวมเวลา ๓๒ วัน

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_guqs6nlmgfsfi0t4hdp3se60i4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0