ราชมงคลพระนคร จัดอบรมให้ความรู้ การคุ้มครองผู้บริโภคแก่คณาจารย์และนักศึกษา

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมให้ความรู้ การคุ้มครองผู้บริโภคแก่คณาจารย์และนักศึกษา

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิที่ผู้บริโภคพึงทราบและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาทราบถึงสิทธิของผู้บริโภค แนวทางและข้อปฏิบัติในการรักษาสิทธิผู้บริโภคของตนเอง เพื่อมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบและเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถปกป้องสิทธิของตนเอง หรือแนะนำผู้อื่นให้ได้รับทราบข้อมูลของการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างถูกต้อง


โดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ คุณประกิจ โสมวิเศษ คุณวรรษมน จันทร์สำอางค์ คุณภูมินทร์ เล็กมณี และคุณพศวัฒน์ จุมปา บรรยายให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภคที่พึงทราบ ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์โชติเวช) เมื่อเร็ว ๆ นี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line