ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาวุฒิ ปวช.-ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี (รับตรง) รอบ 2

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาวุฒิ ปวช.-ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี (รับตรง) รอบ 2

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระดับ ปวช. ใน 9 คณะ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาษาไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด การจัดการทั่วไป-การจัดการโลจิสติกต์และโซ่อุปทาน การเงิน ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) การบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล 


คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมการบริการอาหาร การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ และระดับ ปวส. ใน 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาด การจัดการ ระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

โดยผู้สนใจดูรายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ http://regis.rmutp.ac.th และยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ http://rmutp.ac.th เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 22 เมษายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6636 และ 6407

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_7ug4k4qiikkenqc1bbq5ebkej0, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0