มทร.พระนคร ตัดเย็บหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ป้องกันเชื้อโควิด 19

มทร.พระนคร ตัดเย็บหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ป้องกันเชื้อโควิด 19

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระนคร รับส่งมอบหน้ากากอนามัยผ้า ซึ่งตัดเย็บโดยอาจารย์ และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นำโดย ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ คณบดีฯ  เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และภาคเหนือ จำนวน 2,000 ชิ้น  


ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนผ้าในการตัดเย็บ จากคุณเสรี เซี่ยงจง และคุณวงเดือน จาตุรนต์  บริษัท อะเม้าท์พลัส 2009 จำกัด ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดเย็บ และนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  จากคุณอำภา เจียรกิตติกุล ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร  โดยหน้ากากอนามัยผ้านี้ พระสงฆ์สามารถนำมาใช้และซักซ้ำหลายครั้งได้  ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้กับพระสงฆ์ในพื้นที่ต่างจังหวัดได้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line