มทร.พระนคร ปิดทำการชั่วคราว 28 – 30 เมย.63 พร้อมตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาโควิด 24 ชม.

มทร.พระนคร ปิดทำการชั่วคราว 28 – 30 เมย.63 พร้อมตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาโควิด 24 ชม.

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกประกาศเรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่ 26 – 30 เมษายน 2563 และสั่งปิดสถานศึกษาทุกระดับชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการเพื่อลดโอกาสมิให้เชื้อโรคดังกล่าวแพร่ระบาดไปสู่นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชน และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงปิดที่ทำการทุกพื้นที่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 28 -30 เมษายน 2563 โดยให้บุคลากรสังเกตอาการและปฏิบัติหน้าที่จากที่บ้าน พร้อมทั้งจัดระบบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และให้รายงานภาวะสุขภาพต่อหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเป็นประจำทุกวัน


รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ กล่าวว่า อีกทั้งยังได้ตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการบริการให้คำปรึกษา จัดสายด่วนออนไลน์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีความเครียด วิตกกังวล มีอาการสุ่มเสี่ยงกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถขอรับคำปรึกษาได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. โทร.02-6653777 ต่อ 6949 หลังเวลาราชการและเสาร์-อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทางกล่องข้อความของกองพัฒนานักศึกษาจัดเตรียมไว้ผ่านทาง http://qrco.de/bb TdxF  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในภายนอกอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดรวมถึงลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้มารับบริการของมหาวิทยาลัย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_71nonjrqaifjbcqqmmn48kdic2, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0