กรมอนามัย จับมือเครือข่าย ขับเคลื่อน “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ลดปัญหา“อ้วน-ฟันผุ-เนือยนิ่ง”

กรมอนามัย จับมือเครือข่าย ขับเคลื่อน “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ลดปัญหา“อ้วน-ฟันผุ-เนือยนิ่ง”

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จับมือเครือข่าย ฝ่ายการศึกษา กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก เร่งส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้เติบโตเต็มศักยภาพ แข็งแรงและฉลาด ลดปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ “อ้วน-ฟันผุ-เนือยนิ่ง”

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมวิชาการเครือข่ายเด็กไทยสุขภาพดี ปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครว่าจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีการสื่อสารและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เด็กวัยเรียน วัยรุ่นยังคงมีปัญหาพฤติกรรมด้านสุขภาพ อาทิ ภาวะอ้วน ร้อยละ 15  ฟันผุ ร้อยละ 35 พฤติกรรมเนือยนิ่ง ร้อยละ 30 และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร้อยละ 30 เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนอย่างจริงจังและเข้มแข็ง จึงต้องผลักดันให้โรงเรียนและภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด โดยกรมอนามัยได้ร่วมกับโรงเรียนและภาคีเครือข่าย ฝ่ายการศึกษา กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนงาน “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ”ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

พร้อมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนในโรงเรียนและชุมชนให้สามารถนำความรู้และทักษะด้านสุขภาพมาดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ฝึกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเป้าประสงค์ให้เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม มุ่งให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการให้ทุกคนในโรงเรียนสื่อสารดูแลสุขภาพของตนเองและนักเรียน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและสื่อสารบอกต่อผู้อื่นได้ ซึ่งการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นจะดำเนินการควบคู่ไปกับด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ และทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง มุ่งให้เด็กไทยเป็นเด็กดี   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

“ขณะนี้มีจำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทั่วประเทศ จำนวน 33,491 แห่ง หรือร้อยละ 89.24 โดยมีกิจกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน เพื่อลดและแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนและนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างสุขภาพ และได้พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับประเทศ จำนวน 961 เครือข่าย 7,926 โรงเรียน โรงเรียนต้นแบบโภชนาการ จำนวน 22 แห่ง โรงเรียนรอบรู้สุขภาพด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จำนวน 6 แห่ง โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จำนวน 55 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานรอบรู้สุขภาพ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 แห่ง และหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จำนวน 6 แห่ง พร้อมเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนในโรงเรียน ชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line