มทร.พระนคร ลงนาม Zhejiang Sci-Tech University สาธารณรัฐประชาชนจีน

มทร.พระนคร ลงนาม Zhejiang Sci-Tech University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผศ.เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Wenlong  ZHOU, Deputy Secretaty, CPC Zhejiang Sci –Tech University (ZSTU) Committee, China. เพื่อพัฒนาวิชาการด้วยการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาและงานวิจัยร่วมกัน โดยเฉพาะด้านสิ่งทอและแฟชั่น ซึ่งตรงกับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและะออกแบบแฟชั่น รวมทั้งคณะอื่น ๆ ที่จัดการเรียนการสอนตรงกันคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อเร็ว ๆ นี้


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line